Werkwijze

De werkwijze van Singelstaete Vermogensbeheer is als volgt:

  • Gezamenlijk worden vooraf en daarna jaarlijks uw uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd. Op basis hiervan wordt in onderling overleg het mandaat voor uw beleggingsportefeuille vastgesteld. Van belang hierbij is uw financiële situatie en risicohouding
  • Ons beleid is gebaseerd op een lange termijnvisie; we hebben een gestructureerde beleggingsaanpak. Beleggen is niet hetzelfde als speculeren
  • Bij het selecteren van een goede belegging letten wij op de kwaliteit van het management van de onderneming, de mate van voorspelbaarheid en de competitieve voordelen van de onderneming, het aanwezig zijn van een sterke balans en resultatenrekening en ten slotte de prijs (koers) versus de waarde ervan
  • De samenstelling (asset-allocatie) van uw beleggingsportefeuille bepaalt uw rendement en risico
  • Om een optimaal rendement te kunnen realiseren streven wij ernaar om dubbele kosten te vermijden. Deze aanpak komt uw beleggingsresultaat ten goede
  • Spreiding over diverse beleggingscategorieën en vervolgens ook binnen die categorieën is essentieel
  • Scenario denken is van groot belang bij schommelingen en dat creëert rust
  • Herbalancering van de beleggingsportefeuille is op lange termijn doorslaggevend, timing en emotie zijn dat niet
  • Schakel emotie dus zoveel mogelijk uit en laat de tijd zijn werk doen