Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Singelstaete Vermogensbeheer (AVSV)

1. Werkingssfeer
1.1 Door ondertekening door Cliënt van een Overeenkomst met
Singelstaete Vermogensbeheer, hebben de AVSV kracht van overeenkomst tussen Cliënt en Singelstaete Vermogensbeheer.
1.2 Het in de AVSV bepaalde geldt voor alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen Singelstaete Vermogensbeheer en Cliënt voor zover daarvan niet is afgeweken in de Overeenkomst of andere voorwaarden die van toepassing zijn op door Singelstaete Vermogensbeheer verleende beleggingsdiensten.

2. Definities
De volgende begrippen hebben de daarachter vermelde betekenis:
a. Singelstaete Vermogensbeheer: Singelstaete Vermogensbeheer B.V.;
b. AVSV: de Algemene Voorwaarden Singelstaete Vermogensbeheer;
c. Bankrekening: de door Cliënten bij een of meerdere banken aangehouden bank- en effectenrekening(en);
d. Cliënt: natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon op naam van wie een Rekening is gesteld;
e. Markt: iedere handelsfaciliteit waar ook ter wereld waarop de betrokken financiële instrumenten worden verhandeld en/of plaats waar een Transactie bestemd is te worden uitgevoerd;
f. Overeenkomst: een volledig ingevuld en door Cliënt rechts geldig ondertekende overeenkomst, met inbegrip van de daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en bijlagen, voor het verlenen van beleggingsdiensten als nader bepaald in die overeenkomst, inclusief de bij die overeenkomst behorende bijlagen;
g. Reglementering: de reglementen, zoals deze van tijd tot tijd luiden, van de Markt en/of de derde die zorg draagt voor de clearing op die Markt;
h. Rekening: de geld- en effectenrekening(en) bij een bank ten name van Cliënt waarover Singelstaete Vermogensbeheer in het kader van de Overeenkomst gevolmachtigd is te beschikken of krachtens opdracht tot het doen uitvoeren van een Transactie gevolmachtigd is te beschikken;
i. Transactie: in opdracht, voor rekening en risico en op initiatief van de Cliënt, of in opdracht en voor rekening en risico van Cliënt in het kader van vermogensbeheer, uit te voeren of uitgevoerde transactie in financiële instrumenten; en
j. Wft: de Wet op het financieel toezicht, zoals deze van tijd tot tijd geldt en de bij of krachtens deze wet gestelde of te stellen regels.

3. Inschakeling van derden
3.1 Singelstaete Vermogensbeheer is bevoegd om bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden.
3.2 Singelstaete Vermogensbeheer zal bij de keuze van de in dit artikel bedoelde derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en periodiek beoordelen of de door deze derden geleverde diensten voldoen aan de afspraken en verwachtingen.
3.3 Singelstaete Vermogensbeheer bewaart zelf geen financiële instrumenten. De financiële instrumenten van Cliënten worden bewaard bij een depotbank. Op financiële instrumenten die bewaard worden in het buitenland kan buitenlands recht van toepassing zijn.

4. Voorwaarden Markt en toezichthouders
4.1 De rechten en verplichtingen van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de voorwaarden en regels van de Markt en de door Singelstaete Vermogensbeheer ingeschakelde derden.
4.2 Singelstaete Vermogensbeheer beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht om de aangeboden diensten te verlenen. Singelstaete Vermogensbeheer staat onder toezicht van en is opgenomen in de registers van de Stichting Autoriteit

Financiële Markten en De Nederlandsche Bank NV.
Stichting Autoriteit
Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS
Amsterdam
Tel. 0900 5400 540
www.afm.nl

De Nederlandsche Bank NV
Postbus 98
1000 AB
Amsterdam
Tel. 0800 020 1068
www.dnb.nl

4.3 Ten aanzien van de door Cliënt in acht te nemen positie- en uitoefenlimieten, margin- en dekkingseisen en andere voorschriften met betrekking tot derivaten verwijst Singelstaete Vermogensbeheer naar de toepasselijke regels van de bank waar de Rekening wordt aangehouden en de informatie die de banken aanzien hiervan verspreidt.
4.4 Cliënt geeft hierbij aan Singelstaete Vermogensbeheer onherroepelijk toestemming, last en volmacht om in naam en/of voor rekening van Cliënt:
a. aan de Markt of toezichthouders posities te rapporteren en zodanige andere informatie te verstrekken met betrekking tot Transacties, als Singelstaete Vermogensbeheer, de Markt of toezichthouders nodig of wenselijk achten voor de opsporing of preventie van regelovertreding en/of misbruik van de financiële markten;
b. limieten in acht te nemen, posities te sluiten, opties uit te oefenen en optie- en/of termijncontracten of waarden die daarmede verband houden te verkopen en ook overigens al datgene te verrichten waartoe Singelstaete Vermogensbeheer op grond van de Reglementering of de AVSV gerechtigd is en/of hetgeen nodig is om de posities van Cliënt in overeenstemming te brengen met de Reglementering.

5. Informatie en communicatie
5.1 Persoonlijke informatie betreffende de dienstverlening van Singelstaete Vermogensbeheer, waaronder begrepen rekeningafschriften en rapportages, kan door Singelstaete Vermogensbeheer in plaats van op papier op een andere duurzame gegevensdrager aan Cliënt worden verstrekt.
5.2 Niet persoonlijke informatie betreffende de dienstverlening van Singelstaete Vermogensbeheer wordt door Singelstaete Vermogensbeheer verstrekt via haar website, www.singelstaete.nl. Singelstaete Vermogensbeheer zal ervoor zorgdragen dat deze informatie actueel en toegankelijk is. De administratie van Singelstaete Vermogensbeheer strekt tegenover Cliënt tot volledig bewijs, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.
5.3 De communicatie tussen Cliënt en Singelstaete Vermogensbeheer kan mondeling of schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk wordt verstaan iedere door Singelstaete Vermogensbeheer geaccepteerde duurzame gegevensdrager.
5.4 Cliënt dient Singelstaete Vermogensbeheer mee te delen naar welk adres persoonlijke informatie gezonden dient te worden. Adreswijzigingen dient Cliënt schriftelijk mee te delen.
5.5 Opdrachten, opgaven en mededelingen van Cliënt aan Singelstaete Vermogensbeheer dienen te worden gericht aan het kantooradres van Singelstaete Vermogensbeheer. Cliënt dient er zorg voor te dragen dat opdrachten, opgaven en mededelingen aan Singelstaete Vermogensbeheer duidelijk zijn en de juiste gegevens bevatten. Formulieren dienen door Cliënt volledig te worden ingevuld. Andere door Singelstaete Vermogensbeheer goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen dient Cliënt in overeenstemming met de aanwijzingen van Singelstaete Vermogensbeheer te gebruiken.
5.6 Cliënt dient de door Singelstaete Vermogensbeheer aan hem ter beschikking gestelde formulieren, informatiedragers en communicatiemiddelen zorgvuldig te bewaren en te behandelen.
5.7 Singelstaete Vermogensbeheer is bevoegd om van ieder telefoongesprek een opname te maken en deze en iedere andere vorm van communicatie tussen haar en Cliënt op te slaan op een (digitale) gegevensdrager. Singelstaete Vermogensbeheer is bevoegd om deze gegevens als bewijsmiddel te gebruiken tegen Cliënt.
5.8 Op verzoek van Cliënt verstrekt Singelstaete Vermogensbeheer de algemene of persoonlijke informatie alsnog op papier.

6. Informatie, kwalificatie, classificatie en persoonsgegevens
6.1 Singelstaete Vermogensbeheer wint bij aanvang van de relatie de voor de uitvoering van haar diensten relevante informatie in over de financiële positie van Cliënt, over zijn kennis en ervaring met beleggen in financiële instrumenten, zijn beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt Singelstaete Vermogensbeheer volledig en voldoende gedetailleerd de informatie te verschaffen die Singelstaete Vermogensbeheer vraagt alsmede – ongevraagd – informatie die in dat kader relevant is. Singelstaete Vermogensbeheer waarschuwt Cliënt hierbij dat onjuiste en/of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat Singelstaete Vermogensbeheer adviezen voor transacties in financiële instrumenten verstrekt en/of beheer voert die niet geschikt of zelfs nadelig (kunnen) zijn voor Cliënt.
6.2 Cliënt verklaart dat alle door hem aan Singelstaete Vermogensbeheer verstrekte informatie betreffende zijn financiële positie, kennis en ervaring met beleggen, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid, volledig en juist is. Op Singelstaete Vermogensbeheer rust geen verplichting de door Cliënt verstrekte informatie op juistheid te controleren. Cliënt zal elke wijziging in de in dit artikel bedoelde gegevens onverwijld schriftelijk aan Singelstaete Vermogensbeheer meedelen.
6.3 Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Singelstaete Vermogensbeheer eerst van kracht zijn nadat Singelstaete Vermogensbeheer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
6.4 Singelstaete Vermogensbeheer classificeert Cliënt als niet-professionele Cliënt. Dit betekent dat aan de Cliënt geboden bescherming van zijn rechten als belegger de hoogst mogelijke is.
6.5 Cliënt gaat akkoord met opneming van zijn persoonsgegevens in de administratie van Singelstaete Vermogensbeheer. Deze persoonsgegevens omvatten naam, adres, woonplaats, burger service nummer en de overige gegevens die bij of naar aanleiding van de Overeenkomst zijn verstrekt. Singelstaete Vermogensbeheer zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij:
a. voor zover noodzakelijk voor het (doen) uitvoeren van Transacties uit hoofde van de Overeenkomst; of

b. voor zover gegevens op grond van een wettelijk voorschrift of Reglementering ter beschikking gesteld moeten worden.

7. Transacties
7.1 Transacties tot aan- of verkoop van financiële instrumenten kunnen uitsluitend schriftelijk of telefonisch door Cliënt aan Singelstaete Vermogensbeheer worden gegeven.
7.2 Opdrachten tot het verrichten van transacties kunnen eventueel ook nog per elektronische mail worden verstrekt mits afkomstig van een bij Singelstaete Vermogensbeheer bekend e-mailadres. De opdracht is dan echter pas aanvaard nadat deze door Singelstaete Vermogensbeheer telefonisch of per email is geverifieerd. Singelstaete Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig beantwoorden van elektronische mail.
7.3 Singelstaete Vermogensbeheer maakt onverwijld na ontvangst van een opdracht om een Transactie te verrichten, aantekening van de datum en het tijdstip van ontvangst, alsmede van de inhoud van de opdracht. Telefonisch verstrekte Transacties worden vastgelegd en bewaard tot ten minste één maand nadat de Transactie schriftelijk is medegedeeld aan Cliënt. Na die periode geldt de Transactie als zijnde te zijn uitgevoerd in overeenstemming met de telefonische opdracht van Cliënt en aanvaardt Cliënt de juistheid hiervan.
7.4 Schriftelijke Transacties tot aan- of verkoop van financiële instrumenten dienen duidelijk te vermelden de naam, adres en woonplaats van Cliënt, het nummer van de Rekening, het bedrag of het aantal financiële instrumenten die Cliënt wenst te kopen en/of te verkopen. Singelstaete Vermogensbeheer kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens.
7.5 Bij gebreke van een duidelijke opdracht zal Singelstaete Vermogensbeheer de opdracht retourneren met het verzoek om verduidelijking. Singelstaete Vermogensbeheer zal de Transactie eerst uitvoeren na ontvangst van een duidelijke opdracht.
7.6 Cliënt kan door hem gegeven Transacties herroepen, mits herroeping Singelstaete Vermogensbeheer zo tijdig bereikt dat zij de uitvoering van de Transactie redelijkerwijs nog kan stopzetten.
7.7 Singelstaete Vermogensbeheer kan een minimumbedrag per Transactie per financieel instrument vaststellen.
7.8 De afwikkeling van de Transacties zal worden afgehandeld via een broker en plaatshebben via de Rekening.
7.9 Bij het doorgeven van orders inzake Transacties zal Singelstaete Vermogensbeheer alle redelijke maatregelen nemen om het beste resultaat voor de Cliënt te behalen. Hiertoe dient Singelstaete Vermogensbeheer (periodiek) te verifiëren of de derden aan wij hij orders doorgeeft over adequate orderuitvoeringsregelingen beschikken.

8. Controle bescheiden van Singelstaete Vermogensbeheer
8.1 Cliënt is gehouden de door Singelstaete Vermogensbeheer aan hem verstrekte rekeningafschriften, rapportages, nota’s of andere opgaven onmiddellijk na ontvangst te controleren. Voorts dient Cliënt, indien sprake is van een door Cliënt gegeven opdracht, te controleren of Transactie juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is Cliënt gehouden Singelstaete Vermogensbeheer daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
8.2 Indien Cliënt de inhoud van rekeningafschriften, rapportages, nota’s of andere opgaven van Singelstaete Vermogensbeheer niet schriftelijk heeft betwist binnen een maand nadat die stukken redelijkerwijs geacht kunnen worden Cliënt te hebben bereikt, geldt de inhoud van die stukken als door Cliënt te zijn goedgekeurd en heeft Cliënt Singelstaete Vermogensbeheer gedechargeerd.
8.3 De administratie van Singelstaete Vermogensbeheer strekt tegenover Cliënt tot volledig bewijs, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.
8.4 In de in dit artikel bedoelde gevallen is Singelstaete Vermogensbeheer gehouden om haar tekortkomingen te herstellen, onverminderd de verplichting van Cliënt medewerking te verlenen aan door Singelstaete Vermogensbeheer voorgestelde redelijke schade beperkende maatregelen.

9. Vergoedingen, kosten en provisies
9.1 Singelstaete Vermogensbeheer is bevoegd om terzake van haar dienstverlening vergoedingen en kosten aan Cliënt in rekening te brengen.
9.2 Singelstaete Vermogensbeheer is steeds bevoegd en onherroepelijk gemachtigd, maar niet gehouden, om aan haar toekomende vergoedingen en kosten en in het algemeen de bedragen die samenhangen met Transacties en met voor Cliënt gehouden contracten en posities direct ten laste van de Rekening te brengen.
9.3 Singelstaete Vermogensbeheer kan vergoedingen ontvangen van uitgevende instellingen en andere aanbieders van effecten, beleggingsobjecten, producten en diensten, ter zake van verrichte bemiddeling- en plaatsingsdiensten en –prestaties. Deze vergoedingen zullen na aftrek van een administratieve kost per effect, beleggingsobject, product of dienst per einde ieder kalenderjaar aan de Cliënt worden terug vergoed, tenzij van te voren nadrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid van Singelstaete Vermogensbeheer
10.1 Singelstaete Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Singelstaete Vermogensbeheer. Singelstaete Vermogensbeheer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Singelstaete Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fiscale dan wel boekhoudkundige gevolgen van de uit hoofde van aangegane beleggingstransacties, met inbegrip van de samenstelling daarvan.
10.2 Singelstaete Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, tenzij Singelstaete Vermogensbeheer bij de keuze of de evaluatie van de dienstverlening van deze derden onzorgvuldig heeft gehandeld.
10.3 De rechten van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de Reglementering. Singelstaete Vermogensbeheer waarschuwt Cliënt dat zich op Markten bijzondere omstandigheden kunnen voordoen en/of dat op grond van de Reglementering besluiten en maatregelen kunnen worden genomen die invloed kunnen hebben op zijn positie. Onder meer kan in bijzondere omstandigheden de handel geheel of gedeeltelijk worden opgeschort. Bijzondere omstandigheden zijn onder meer: ongewoon grote toevloed van opdrachten op de Markt, storingen of capaciteitstekortkomingen in computer-, communicatie-, of andere systemen, lijnen of apparatuur, en gehele of gedeeltelijke opschorting of belemmering op de betreffende markt. Voor de eventuele nadelige gevolgen van de in dit artikel bedoelde bijzondere omstandigheden is Singelstaete Vermogensbeheer niet aansprakelijk.
10.4 Cliënt erkent en aanvaardt zijn schadebeperkingplichen zal alles doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om eventuele schade tot een minimum te beperken. Indien Cliënt nalaat tijdig zijn schade te beperken, erkent en aanvaardt Cliënt dat alle schade vanaf het moment dat hij zijn schade had kunnen beperken voor zijn eigen rekening en risico is. Singelstaete Vermogensbeheer is niet gehouden om, op het moment dat Cliënt zijn schade dient te beperken, Cliënt nogmaals te wijzen op het bestaan van zijn schadebeperkingplicht.

11. Belangentegenstellingen en andere preventieve beschermingsmaatregelen
11.1 Singelstaete Vermogensbeheer heeft een beleid inzake het voorkomen en omgaan met belangentegenstellingen. De activiteiten van Singelstaete Vermogensbeheer zijn louter beperkt tot het verrichten van vermogensbeheer en –advies en het ontvangen en doorgeven van opdrachten in financiële instrumenten. Daarenboven heeft Singelstaete Vermogensbeheer geen eigen fondsen, geen eigen posities en is ze niet betrokken bij emissies. Er zijn dus na beste weten Singelstaete Vermogensbeheer geen belangentegenstellingen tussen Singelstaete Vermogensbeheer en Cliënt of tussen Cliënten onderling. Indien een dergelijke belangentegenstelling zich zal voordoen, zal Singelstaete Vermogensbeheer Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen.

11.2 Singelstaete Vermogensbeheer heeft de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van fraude, gebruik van voorkennis en calamiteitenbeheersing. Singelstaete Vermogensbeheer heeft haar administratieve organisatie en interne controle procedures door middel van functiescheiding zo ingericht dat fraude zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast gelden binnen Singelstaete Vermogensbeheer compliance procedures en gedragsregels, om het gebruik van voorkennis binnen Singelstaete Vermogensbeheer te voorkomen. Voor medewerkers van Singelstaete Vermogensbeheer geldt voor het doen van privétransacties een “Gedragscode Privé beleggingstransacties en Medewerkersintegriteit voor bestuurders en medewerkers van Singelstaete Vermogensbeheer”. Deze gedragscode bevat verbodsbepalingen die beogen tegen te gaan dat door privébeleggingen van betrokken medewerkers belangenconflicten ontstaan of voorkennis wordt gebruikt. Singelstaete Vermogensbeheer heeft een compliance officer die de strikte naleving van onder meer deze gedragscode controleert.

12. Beleggerscompensatiestelsel
Singelstaete Vermogensbeheer valt onder het Beleggerscompensatiestelsel. Op grond van deze regeling kunnen Cliënten, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden, recht hebben op een maximaal bedrag van 20.000 Euro per persoon indien Singelstaete Vermogensbeheer onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen. Een dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van Singelstaete Vermogensbeheer. Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor compensatie van verliezen voortvloeiend uit beleggingen.

13. Beëindiging
13.1 Ieder der partijen kan de Overeenkomst te allen tijde zonder vermelding van gronden door middel van een aangetekend schrijven ter attentie van de directie met onmiddellijke ingang op elk tijdstip opzeggen, welke opzegging met ingang van de eerstvolgende werkdag na ontvangst respectievelijk na verzending door Singelstaete Vermogensbeheer van kracht zal zijn.
13.2 Indien een (in vergelijking met het belang van de opzeggende partij) zwaarwegend belang van de wederpartij door een opzegging met onmiddellijke ingang onredelijk zou worden geschaad, kan de opzeggende partij slechts opzeggen met inachtneming van een naar omstandigheden van het geval redelijke termijn.
13.3 De Overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat opzegging is vereist:
a. wanneer Cliënt in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of wordt ontbonden; of
b. voor zover Cliënt een natuurlijk persoon is en hij overlijdt, onder bewind of onder curatele wordt gesteld of zijn schulden worden gesaneerd.
13.4 Indien door of vanwege de Cliënt de Overeenkomst eindigt, is Singelstaete Vermogensbeheer niet gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van aan haar verschuldigde en reeds betaalde vergoedingen en blijft Cliënt nog niet betaalde vergoedingen van het desbetreffende lopende gehele kwartaal onverminderd verschuldigd, met -vanaf aanvang- een jaarfee als minimum.
13.5 Na opzegging van de Overeenkomst zullen tussen Cliënt en Singelstaete Vermogensbeheer bestaande verplichtingen zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de afwikkeling blijven de AVSV van kracht.

14. Wijzigingen
14.1 Singelstaete Vermogensbeheer is te allen tijde bevoegd de AVSV of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Singelstaete Vermogensbeheer zal Cliënt schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen en deze wijziging toelichten op haar website.
14.2 Wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen ten nadele van Cliënt pas dertig dagen nadat Cliënt van deze wijzigingen in kennis is gesteld zullen ingaan.
14.3 Voor zover de Wft nadere eisen stelt aan de AVSV of de Overeenkomst, die nopen tot aanpassing daarvan, zal een dergelijke wijziging, niettegenstaande het bepaalde in artikel 14.2, automatisch deel uitmaken van de AVSV of de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van Cliënt of Singelstaete Vermogensbeheer is vereist.
14.4 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op een tijdstip dat ligt voor het tijdstip waarop eventuele wijzigingen van de AVSV bindend worden, zullen de AVSV zoals die gelden op het eerstgenoemde tijdstip van kracht zijn tijdens de afwikkeling.
14.5 De actuele tekst van de AVSV zal op de website van Singelstaete Vermogensbeheer beschikbaar zijn.

15. Geschillen tussen Cliënt en Singelstaete Vermogensbeheer
15.1 Op de betrekkingen tussen Cliënt en Singelstaete Vermogensbeheer is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Klachten over de dienstverlening dienen schriftelijk, voorzien van naam, adres en woonplaats van Cliënt en een duidelijke omschrijving van de klacht, te worden ingediend bij Singelstaete Vermogensbeheer ter attentie van de directie.
15.3 Cliënt kan, indien Singelstaete Vermogensbeheer naar het oordeel van Cliënt een klacht niet naar tevredenheid of niet tijdig heeft afgehandeld, een geschil aanhangig maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in overeenstemming met de daarvoor geldende reglementen.
15.4 In afwijking van artikel 15.3 kan een geschil over de dienstverlening in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Nederland.